VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON : 98 99 43 32
E-POST :   postvaktmesterhjelpen.no 
   .

 

MUGGSOPP - MUGGSOPPANGREP - MUGGSOPPSANERING


Vaktmesterhjelpen Harstad utfører undersøkelse og målinger ved muggsoppangrep i alle bygg.
Vi utreder årsaken til muggsoppangrepet og omfangen av skaden.
 
Vaktmesterhjelpen utfører alle typer sanering og fjerning av muggsopp.

 Vi skifter ut bygningddeler som er blitt skadet og angrepet av muggsopp.

Vi erstatter skadede bygningsdeler med nye.
 
 Under utskifting av komponenter blir dette behandlet som spesialavfall på rivingsstedet for å unngå for høy muggsoppsporer i luften som kan bre seg til andre deler av bygget.
 
Vi bruker luftsugere som renser luften for muggsporer under saneringsarbeidet - slik at konsentrasjonen holdes på et minimumsnivå.
 
Har du mistanke om muggsoppangrep vent ikke for lenge med å gjøre noe med det.
 
Lengre tiden går mer omfattende og kostnadkrevende blir arbeidet.
 
Kontakt Vakmesterhjelpen ved mistanke om muggsoppangrep.
 
 
 
Under kan du få noe informasjon om muggsopp
 
 
SYKDOM SOM FØLGE AV MUGGSOPP
 
Soppsporer og mykotoksiner kan gi utmattethet, immunsvikt, astma, allergier, øye- og luftveisirritasjoner,
 hodepine, kroniske fordøyelsesproblemer, hoste, frysninger, muskel- og leddsmerter, hudirritasjoner, svimmelhet, m.m.

 Enkelte muggsopparter er meget kreftfarlig.

 Andre gir nyreskader. Urinsyregikt kan påvirkes av mykotoksiner.

 Allergikere reagerer mer på muggsopp enn andre.
 

Må muggsanering vente?

 
Folk i huset har plager fra muggen, kan plagene reduseres ved at muggskadete områder fjernes eller eller gjøres imilertidige tiltak.slipper en unna helseplager
 
Første mistanke om muggsopp er lukt i våtrom,bad,boder,kjellere og og andre plasser 
 
 
Dette gjelder særlig krypkjellere og kjellere. Alle åpninger til kjeller/krypkjeller stenges,. Vær særlig nøye med åpninger opp til boligrom.
 
 
Under saneringen skal det være tett mot naborom som ikke berøres av muggsaneringen, sprekker og åpninger plastes / tettes
. Dersom folk skal bo eller arbeide i naborom under saneringen bør området som skal muggsoppsaneres undertrykksventileres. Undertrykksventilering kan også benyttes for å unn-gå forurensning av tilliggende rom.

Personer som reagerer på mugg bør ikke arbeide med muggsaneringer. Beboere i bygningen som skal saneres bør unngå å oppholde seg i bygget under riving og avdekking av større muggskader.

Ved riving og fjerning av større muggskader brukes det heldehkkende dress ,C-E  merkade  hansker og maske.gjerne heldekkende med filter.
Det samme er ved inspeksjon er det  nødvendig med maske ved inspeksjoner, befaringer, målinger. Arbeidsklær som er brukt til muggsaneringer vaskes etter bruk,eller destrueres.

Innbo og løsøre i området som skal muggsaneres fjernes. Dette bør undersøkes for muggskader.

Porøse muggangrepne materialer (gipsplater, isola-sjonsmatter, papp, trefiberplater, finerplater, spon-plater, trepanel, lettere treverk) samt plast fjernes.

Materialer med glatte flater (glass, godt malte betongflater, metallflater, tette plastbelegg uten orga-nisk materiale ol.) kan rengjøres og beholdes.

Større konstruksjoner som mur, betong, større tre-bjelker etc. fjernes ikke, men rengjøres.

Hulromulrom som kan ha blitt utsatt for fukt åpnes for muggkontroll. Dersom mugg finnes må disse områdene med i saneringen.

Kledte kjellervegger med muggvekst bak kledningen må i hovedsak rives i sin helhet. Vindpapp mot ytterveggen må også fjernes. Det samme gjelder oppfora / flytende tregulv med mugg i isolasjon/fiberplater.

Vinyl/jute-belegg med mugg i jutefibrene må fjernes i sin helhet. Dersom muggangrepne jutefibre er limt fast i betonggulvet, må betonggulvet slipes slik at jutefibrene fjernes. Det samme gjelder andre be-legg med organiske,
 
Muggangrepne fibre.av forskjellige slag, Papir /strietapet må fjernes grundig fra murvegger.

Stenderverk i muggangrepne områder må ofte erstattes med nye, særlig der det er mugg under bunnsvill eller mellom stendere og murverk.

Mugg i multimur er et vanskelig problem. Gips-plater, isolasjon, bunnsvill og stenderverk må fjernes. Om nødvendig må muren understøttes.

Upusset Leca-mur, Tresonit og tilsvarende åpne murkonstruksjoner kan ha mugg innover i konstruk-sjonen, noe som kan innebære at deler av muren må rives.ene deler av bygget.
 
 
 
 
 
 Riving og forarbeider
 
 
 
 
Muggangrepet i dette tilfelle medførte til at bygget ble ubeboelig og måtte flyttes ut.
 
Ved sanering av muggsopp må årsaken til fukten finnes og utbedres. Ved saneringen er det ikke tilstrekkelig å drepe muggen, muggsoppen må fjernes fysisk. Vi tror at død muggsopp også kan gi innemiljø-skader da mennesker antakelig reagerer på gasser fra muggsopp, enten den er død eller levende. Derfor vil også tørre deler av konstruksjonen kunne inneholde gammel mugg som fremdeles skader innemiljøet
 
 
 
 
 
Her er også et større muggsoppangrep
Dette huset ble avstengt.
Felles for disse to husene var at det var betydelig muggsopp inne i husene
 
 
Hva er en muggsoppskade?
 
 
 
Muggangrepet her medførte til at rommet ble av
avstengt til det ble renovert.
 

Muggskadete materialer er materialer som har hatt så stor fukt at det har vokst mugg på materialet. Ved prøvetaking vises dette ved hyfer og vekst.

Dersom materialet er porøst vil ofte muggen vokse inn i materialet og kan derfor ikke vaskes bort.

Dersom materialet har vært tørt, og muggsporer bare har lagt seg på materialet regner vi ikke materialet som muggskadet. Sporene fjernes.

Noen materialer har tatt til seg mugglukt (gasser) disse kan også være skadet.
 
Bagatellmessig vekst av mugg, som prikker i vinduskarm eller i fuger mellom fliser på badet kan vanskelig unngås i perioder, og betraktes ikke som muggskade.
 
Dette vaskes bort jevnlig med klorin.
 
 
 Rengjøring av inventar,klær,ol
 
 

Innbo uten muggvekst med glatte flater tørkes av med fuktig klut før de tas i bruk igjen. Kan også trykkluftblåses utendørs.

Innbo uten muggvekst som tøy, klær, møbler etc. støvsuges eller bankes før de tas i bruk igjen. Kan også trykkluftblåses utendørs.

Innbo med porøse flater som har vært utsatt for fukt slik at det har muggvekst; som tøy, fibre, skinn, papir og lignende må vanligvis kastes.

Innbo med glatte flater som har vært utsatt for vekst, som glass, metall, tett plast ol. Kan ofte rengjøres. Fuktig klut eller annen børsting / skuring brukes.

Innbo som har tatt opp mugglukt, som plast, klær, skinn etc, kan være vanskelig å få luktfrie. Prøv å vaske eller varme gjenstanden for å få bort lukten.
 
 
 

KONTROLL MUGGSOPP

Ved avslutning av muggsaneringen bør det tas muggprøver for å se at muggveksten er fjernet. De steder der det har vokst mugg på flater som er beholdt tas det materialprøver eller prøver med Myco-teip for å se at disse ikke inneholder vekst av mugg.

Når muggsaneringen er ferdig skal man ikke finne muggvekst på flater i rommet (materialprøver og teipavtrekk). Derimot kan man ikke forvente at man ikke skal finne muggsporer etter saneringen, disse kan finnes i en lengre periode.

Vi kan i tillegg vurdere effekten av muggsaneringen ved å ta måling av muggsporer i luft før og etter saneringen. Her skal man normalt se en kraftig reduksjon i antall sporer, gjerne 90 til 99 % reduksjon. Muggforekomster etter sanering bør ligge under 100 kde/m3 for de største forekomstene. Selv om muggmålingene viser lave verdier av levende spo-rer i luft etter saneringen, kan man ikke være sikker på at muggproblemet er løst. Muggvekst inne i luk-kede konstruksjoner (for eksempel kledte kjeller-vegger) kan gi lave sporemengder, men store inne-miljøproblemer på grunn av avgassing. Det er såle-des helt sentralt at alle de stedene der det er eller har vært fukt og dermed muggvekst blir funnet, åp-net og sanert.

Muggvekst på glatte flater som glass, maling etc vaskes bort med klut / kost og vanlig vaskemiddel.

Muggvekst på betong, bjelker, treverk, mur og andre porøse konstruksjoner som skal bli stående børstes vekk med kraftig børste, gjerne stålbørste.

Bygningsdeler som ikke har blitt utsatt for fukt, og dermed ikke har muggvekst, behøver ikke fjernes. Disse rengjøres for muggsporer ved vask (glatte flater) eller støvsuging (porøse plater).

Når muggsaneringen er ferdig skal hele det avgrensede rommet støvsuges (HEPA-filter) systematisk. Støvsugingen bør skje ovenfra og nedover eller fra en side til motsatt side og lignende. Dernest skal alle glatte flater (malt, lakket, metall, glass, fliser) vaskes av med klut og vanlig vaskemiddel.

 

5. Kjemisk behandling ved muggsoppangerep 

 

 

 
Mugg som må derfor tas som et alvorlig inneklimaproblem i alle bygg.
 
 
 
 
 
 RENGJØRING ETTER SKADE
 
 Dette gjelder særlig bad,våtrom, krypkjellere og kjellere. Alle åpninger til kjeller/krypkjeller stenges når det er litt avdekker muggsopp
 
. Vær særlig nøye med åpninger opp til boligrom. Ut av denne siste åpninger (kjellervindu eller lignende) settes vifte om suger luft fra kjelleren direkte ut i friluft, slik at det skapes et undertrykk i kjelleren. Pass på at luften ut av kjelleren transporteres godt vekk fra huset, slik at den ikke kommer inn igjen.

Under saneringen skal det være tett mot naborom som ikke berøres av muggsaneringen, sprekker og åpninger plastes / tettes. Dersom folk skal bo eller arbeide i naborom under saneringen bør området som skal muggsoppsaneres undertrykksventileres. Undertrykksventilering kan også benyttes for å unn-gå forurensning av tilliggende rom.

Personer som reagerer på mugg bør ikke arbeide med muggsaneringer. Beboere i bygningen som skal saneres bør unngå å oppholde seg i bygget under riving og avdekking av større muggskader.

. Derimot er det nødvendig med maske ved inspeksjoner, befaringer, målinger. Arbeidsklær som er brukt til muggsaneringer vaskes etter bruk.

Innbo og løsøre i området som skal muggsaneres fjernes. Dette bør undersøkes for muggskader.

Porøse muggangrepne materialer (gipsplater, isola-sjonsmatter, papp, trefiberplater, finerplater, spon-plater, trepanel, lettere treverk) samt plast fjernes.

Materialer med glatte flater (glass, godt malte be-tongflater, metallflater, tette plastbelegg uten orga-nisk materiale ol.) kan rengjøres og beholdes.

Større konstruksjoner som mur, betong, større tre-bjelker etc. fjernes ikke, men rengjøres.

Eventuelle fakk og hulrom som kan ha blitt utsatt for fukt åpnes for muggkontroll. Dersom mugg finnes må disse områdene med i saneringen.

Kledte kjellervegger med muggvekst bak kledning-en må i hovedsak rives i sin helhet. Vindpapp mot ytterveggen må også fjernes. Det samme gjelder oppfora/flytende tregulv med mugg i isolasjon/fiberplater.

Vinyl/jute-belegg med mugg i jutefibrene må fjernes i sin helhet. Dersom muggangrepne jutefibre er limt fast i betonggulvet, må betonggulvet slipes slik at jutefibrene fjernes. Det samme gjelder andre be-legg med organiske, muggangrepne fibre. Papir /strietapet må fjernes grundig fra murvegger.

Stenderverk i muggangrepne områder må ofte fjer-nes, særlig der det er mugg under bunnsvill eller mellom stendere og murverk.

Mugg i multimur er et vanskelig problem. Gips-plater, isolasjon, bunnsvill og stenderverk må fjer-nes. Om nødvendig må muren understøttes.

Upusset Leca-mur, Tresonit og tilsvarende åpne murkonstruksjoner kan ha mugg innover i konstruk-sjonen, noe som kan innebære at deler av muren må rives.

Muggangrepne materialer transporteres ut av byg-get slik at de ikke infiserer rene deler av bygget. Muggangrepne materialer er vanlig avfall. 
 
 Riving og forarbeider

Ved sanering av muggsopp må årsaken til fukten finnes og utbedres. Ved saneringen er det ikke tilstrek-kelig å drepe muggen, muggsoppen må fjernes fysisk. Vi tror at død muggsopp også kan gi innemiljø-skader da mennesker antakelig reagerer på gasser fra muggsopp, enten den er død eller levende. Derfor vil også tørre deler av konstruksjonen kunne inneholde gammel mugg som fremdeles skader innemiljøet.

Hva er en muggskade?

Muggskadete materialer er materialer som har hatt så stor fukt at det har vokst mugg på materialet. Ved prøvetaking vises dette ved hyfer og vekst.

Dersom materialet er porøst vil ofte muggen vokse inn i materialet og kan derfor ikke vaskes bort.

Dersom materialet har vært tørt, og muggsporer bare har lagt seg på materialet regner vi ikke mate-rialet som muggskadet. Sporene fjernes.

Noen materialer har tatt til seg mugglukt (gasser) disse kan også være skadet.

Bagatellmessig vekst av mugg, som prikker i vin-duskarm eller i fuger mellom fliser på badet kan vanskelig unngås i perioder, og betraktes ikke som muggskade. Dette vaskes bort jevnlig med klor
 
 
 
Rengjøring

 Kjemisk behandling

Siden vi antar at død mugg er like skadelig som levende mugg er kjemisk behandling av mugg lite aktuelt. Poenget er ikke å drepe muggen, men å fjerne den. Ved rengjøring mot mugg skal det derfor benyttes vanlige rengjøringsmidler.

Noen tilfeller må benyttes spesielle kjemikalier og metoder  med muggdrepende midler. Detter er et godt skritt fremover - da mesteparten muggen forsvinner og kommer ikke tilbake..
 
Dette er et hormonmiddel.
 
Vi foretar gjerne inspeksjon av deres bygg for muggangrep
.
Vi utarbeider rapport over tilstanden
 
 
 
Kontakt oss for avtale
om det er muggangrep.